xs sm md lg

18 maart 2013 rechtszaak m.b.t. eigen bijdrage ggz

g28/11/2012

Het nieuwe regeerakkoord was een grote teleurstelling voor cliënten en familie in de ggz. Begin oktober maakten de PvdA en VVD nog bekend dat de eigen bijdrage in de ggz zou worden afgeschaft. Nu blijkt deze via een achterdeur toch weer terug te komen. Weliswaar in een andere vorm, maar het effect is opnieuw discriminerend en stigmatiserend. Het Landelijk Platform GGZ laat de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over de eigen bijdrage dan ook doorgaan. Alle partijen komen voor de rechter op maandag 18 maart 2013 om 9.30 uur in het Paleis van Justitie Den Haag.

Tegemoetkoming wordt willekeurig
Ook langs andere weg dreigen ggz-cliënten financieel te worden aangepakt. Het nieuwe kabinet schaft de tegemoetkomingsregelingen voor (chronisch) zieken af. In plaats daarvan krijgen gemeenten extra middelen voor het bieden van compensatie. Per saldo vindt hier een forse bezuiniging plaats. Bovendien ontstaat er rechtsongelijkheid wanneer gemeenten gaan bepalen wie in aanmerking komen voor een tegemoetkoming en zo ja, hoe hoog die tegemoetkoming dan mag zijn.

Afspraken doorkruist

Op een aantal punten doorkruist het regeerakkoord lopende afspraken in het veld. In het bestuurlijk akkoord-ggz is een groei van 2,5% afgesproken. Die wordt nu eenzijdig teruggedraaid naar 2%. In het bestuurlijk akkoord is ook afgesproken dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar voor- en nadelen van een overheveling van de gehele langdurige-ggz naar de zorgverzekeringswet (ZVW). Het nieuwe kabinet wacht dat onderzoek niet af, maar beslist nu al tot overheveling. Het LPGGz wil eerst garanties dat de kwaliteit van de langdurige intramurale zorg gewaarborgd blijft en dat cliënten kunnen rekenen op voldoende begeleiding en dagbesteding.
Het Platform maakt zich zorgen over de dagbesteding omdat die in 2014 voor bepaalde groepen wordt stopgezet en pas een jaar later naar de gemeenten wordt overgeheveld. Daardoor ontstaat er dus een onverantwoord groot gat. Verder lijkt het erop dat het tempo van ambulantisering wordt opgeschroefd. Bovendien ligt bij de overheveling van AWBZ naar de ZVW risicoselectie op de loer bij het aangaan van een aanvullende verzekering. Het Platform wil eerst een beeld hebben van de situatie die hiermee kan ontstaan.

Advies inzake overheveling jeugd-ggz genegeerd

De overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten gaat, als het aan de nieuwe coalitie ligt, gewoon door. Uit niets blijkt dat de onderhandelaars kennis hebben genomen van een recent rapport in opdracht van het ministerie van VWS, waarin de risico’s van deze overheveling zijn benoemd. Het LPGGz vreest voor het recht op zorg en de kwaliteit van zorg voor jeugdigen met psychische problemen. Bovendien zullen nieuwe schotten ontstaan, onder meer tussen somatische en psychische zorg en tussen jeugdigen ónder en bóven de 18 jaar. Het LPGGz ziet meer heil in betere en meer verplichtende samenwerking tussen jeugd-ggz en overige jeugdzorg dan in een stelseloplossing.

Bron: GGZ nieuws.nl