De GGZ in de huisartsenzorg neemt een belangrijke positie in. Samen met de POH-GGZ wordt er door de huisartsenzorg dagelijks vanaf de werkvloer aan vele patiënten geestelijke gezondheidszorg geleverd.

Om deze zorgkracht op peil te houden heeft Praktijksteun een Kwaliteitskader POH-GGZ ontwikkeld welke per regio te implementeren is. Dit met het doel om de kwaliteit en zorgkracht van de geleverde GGZ-zorg in een regio op peil te houden, ook zonder dat Praktijksteun werkgever is van de POH-GGZ.

Aansluiting bij (landelijk) Kwaliteitsregister POH-GGZ

Al enige tijd wordt door diverse partijen gewerkt aan een (landelijk) Kwaliteitsregister voor de POH-GGZ. Deze partijen zijn op dit moment nog met elkaar in gesprek over de precieze invulling en werkwijze. Daarnaast dient de onafhankelijkheid van het register goed geregeld te zijn. De exacte invoerdatum is daarom nog niet bekend.

Met het regionale Kwaliteitskader POH-GGZ voorzien we in de aankomende verplichtingen die ook in het (landelijke) kwaliteitsregister POH-GGZ staan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gegeven dat elke POH-GGZ gedurende vijf jaar 150 PE-punten moet halen, waarvan gemiddeld 30 PE-punten per jaar.

Doelen kwaliteitskader

Concreet heeft het door ons ontwikkelde Kwaliteitskader POH-GGZ de volgende doelen:

 • Inzicht geven in, en bijdragen aan, de inhoudelijke ontwikkeling van de POH-GGZ als professional;
 • Inzicht geven in, en bijdragen aan, de formatiekeuzes en productiviteit van de POH-GGZ per praktijk;
 • Inzicht geven in de geleverde GGZ-zorgzwaarte en het signaleren van verwijs(on-)mogelijkheden;
 • Het verbinden van de uitdagingen ‘van de werkvloer’ met regionale afspraken binnen de GGZ-keten.
Inrichting kwaliteitskader

Om bovenstaande doelen te realiseren, zijn de onderstaande tien onderdelen opgenomen in het kwaliteitskader:

 1. Opstellen en onderhouden van het regionale kwaliteitskader GGZ in de huisartsenpraktijk, in samenwerking met programmamanagement van de betreffende huisartsenorganisatie.
 2. Een geaccrediteerd scholingsprogramma, met online en offline scholingen, welke tenminste voldoet aan de (in de toekomst verplichte) eisen van het landelijke kwaliteitsregister POH-GGZ.
 3. POH-GGZ Academy: een online platform waarbij de POH-GGZ toegang krijgt tot het uitgebreide scholingsprogramma.
 4. Begeleide intervisie
 5. Beheer en implementatie van e-health (Evie)
 6. Beheer en implementatie van consultatie
 7. POH-Connect: een systeem ten behoeve van het ophalen, ordening en rapportage van stuurinformatie op praktijkniveau voor POH-GGZ, teamleider, huisarts en huisartsenorganisatie.
 8. Kwartaalrapportages met kerncijfers als productie, doorverwijzingen en ingezette uren gebenchmarkt ten opzichte van de regio.
 9. Actieve begeleiding van de POH-GGZ.
 10. Verbinding en afstemming van vraagstukken tussen de werkvloer en huisartsenorganisatie
CRKBO

Praktijksteun is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dat betekent dat we voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. Onze interne processen worden periodiek geauditeerd door een onafhankelijke organisatie (CPION).

Opname in het register CRKBO heeft tot gevolg dat we het keurmerk mogen voeren en dat we als organisatie een btw-vrijstelling genieten voor de diensten die voortvloeien uit het Kwaliteitskader POH-GGZ Huisartsenzorg.

In jouw regio

Bij een samenwerking draagt Praktijksteun zorg over de hierboven benoemde elementen. Het Kwaliteitskader POH-GGZ, inclusief deze elementen, ook implementeren in jouw regio? Graag kijken we samen naar de mogelijkheden en wat er nog niet, en ook wat al wél, in de regio aanwezig is.

Voor meer informatie over het kwaliteitskader, mogelijkheden in jouw regio en/of een eventuele samenwerking hierin kan contact opgenomen worden met Niek Janssen via of 06 1999 4551.