zorgverlening POH-GGZ

Financiering POH-GGZ

Hoe ziet een samenwerking met Praktijksteun er financieel uit?

Onze regiomanagers en teamleiders krijgen regelmatig vragen over de bekostiging van een POH-GGZ via Praktijksteun. Niet vreemd, in de laatste jaren is op het gebied van financiering in Nederland regelmatig wat veranderd.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft door de jaren heen verschillende normen voor de inzet POH-GGZ vastgesteld, het macro-kader. Momenteel ligt deze binnen de basisfinanciering huisartsenzorg op 16 uur per week per normpraktijk. Binnen dit macro-kader wordt vervolgens per zorgverzekeraar en per regio beleid vastgesteld.

Voorbeeld VGZ

Als voorbeeld nemen we VGZ. Zij stellen maximaal 16 uur per week per normpraktijk beschikbaar. Dit bestaat uit twee delen, namelijk 13 uur bedoeld voor de inzet van een persoon en 3 uur budget dat alleen kan worden aangevraagd en gebruikt voor consultatie, e-health en triage (de zogenoemde C.E.T.). Praktijksteun betaalt van dit aangevraagde C.E.T.-budget de rekeningen en datgene wat overblijft gaat aan het einde van het jaar weer terug naar de zorgverzekeraar.

Verdeling kosten

De inzet van een POH-GGZ wordt dus bekostigd uit het budget van de 13 uur per week en bestaat uit twee delen:

  1. Inschrijftarief (75%)
  2. Verrichtingen (25%)
Verdeling van kosten volgens LHV


Bovenstaand cirkeldiagram is een schematische weergave van de kostenverdeling, zoals de LHV deze heeft opgesteld:

  • 70% loonkosten
  • 10% logistiek
  • 20% management

Er is hierbij door de LHV geen rekening gehouden met kosten voor scholing en dergelijken.

Kostenverdeling POH-GGZ via Praktijksteun


In de praktijk en in de samenwerking met Praktijksteun is de verdeling als volgt:

  • 71% aan loonkosten
  • 7% zijn aanvullende taken zoals uren voor scholing, intervisie, reiskosten, doorbetaling en vervanging bij ziekte, het afstemmen met zorgverzekeraars, werving en selectie van POH-GGZ en diverse werkgeverstaken.
  • 22% blijft als rendement over voor de huisartsenpraktijk. Dit percentage is de laatste jaren ieder jaar gegroeid.

Uiteindelijk betekent een samenwerking met Praktijksteun dus een gegarandeerd rendabele inzet. Hierdoor kunnen we ons richten om waar het écht om gaat; kwaliteit van zorg in jouw praktijk en voor jouw patiënt.