Kennisbank

Veelgestelde vragen van huisartsenpraktijken

Vind onderstaand de veelgestelde vragen over de zorgverlening POH-GGZ en POH Ouderenzorg via Praktijksteun. Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

Zorgverlening POH-GGZ

Wat doet een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk?

Een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is, zoals de naam al zegt, de specialist in de geestelijke gezondheidszorg binnen de huisartsenpraktijk. POH-GGZ hebben een sterke rol in verwijzingen en het samenwerken met verwijspartners, hebben kennis van
e-health, preventie en triage, en kunnen waar nodig gebruikmaken van onze consultatiepartners.

Kortom: een POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning in de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische aard. In het overzicht hiernaast ziet u welke taken een POH-GGZ in de huisartsenpraktijk kan uitvoeren.

Bekijk hier het functieprofiel van de POH-GGZ.

Welke taken kan de POH-GGZ in de praktijk uitvoeren?
 • Vraagverhelderingsgesprekken
 • Kortdurende begeleiding van de patiënt
 • Triagegesprekken
 • Casemanagement
 • Ambulante hulpverlening
 • Begeleiding stabiele chronische psychiatrie
 • Uitdieping psychosociale problematiek
 • Casuïstische contacten met ELP en psychiater
 • Verwijzing zwaardere problematiek
 • Opbouw en onderhoud van netwerk GGZ
 • Opsporing en begeleiding psychogeriatrie
Hoe ziet de verdeling in taken en verantwoordelijkheden eruit bij een samenwerking met Praktijksteun?

In de samenwerking met Praktijksteun liggen alle werkgeverstaken van de POH-GGZ bij ons, evenals de uitvoer van taken als salarisuitbetalingen, belastingaangiften, contractbeheer en facturatie. Eventuele kosten die gepaard gaan met ziekte, vervanging en verlofuren van de POH-GGZ zijn volledig voor rekening van Praktijksteun. Patiëntgerelateerde (zorg)onderwerpen blijven onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huisarts. De zorg wordt immers in samenwerking met de huisarts en de POH-GGZ geleverd aan de patiënt.

Welke cao volgt Praktijksteun?

Wij volgen de Cao Huisartsenzorg.
Alles over deze cao is ook makkelijk terug te vinden in de ‘Cao Huisartsenzorg’-app. Download deze hier in de Apple Store en hier in Google Play.

Zorgverlening POH Ouderenzorg

Wat doet een POH Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk?

De POH Ouderenzorg is, zoals de naam al zegt, gespecialiseerd in ouderenzorg en beschikt over specifieke kennis om deze kwetsbare doelgroep goed te ondersteunen. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met oudere patiënten in gesprek te gaan om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De POH Ouderenzorg kan de rol van casemanager op zich nemen en de zorg rondom de patiënt organiseren waarmee deze zorg- en regeltaak van de agenda van de huisarts verdwijnt. Een POH Ouderenzorg is werkzaam binnen de huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de behandelverantwoordelijkheid van de huisarts.

Bekijk hier het functieprofiel van de POH Ouderenzorg.

Welke taken kan de POH Ouderenzorg in de praktijk uitvoeren?
 • Casefinding bij de patiëntenpopulatie vanaf 65 jaar
 • Aanbieden van zorg in het kader van preventie en vroegtijdig signaleren
 • Opstellen van een zorgplan, in afstemming met de patiënt en/of mantelzorgers, de huisartsen en eventuele andere zorgverleners
 • Uitvoeren, bewaken en coördineren van het zorgplan
 • Monitoren van medicatieveiligheid bij schakelmomenten in de zorg
 • Aangaan van samenwerkingen met thuiszorg of het sociaal domein
 • Organiseren van multidisciplinair overleg met andere zorgverleners
 • Bewaken van de continuïteit in transferzorg, in afstemming met andere zorgverleners
 • Faciliteren van Advance Care Planning voor de huisarts en de patiënt
 • Monitoren van kwetsbare ouderen zodat een crisisopname voorkomen kan worden
 • Organiseren van externe zorg/verwijzingen
 • Bieden van ondersteuning bij Wlz- of Wmo-aanvragen
Hoe ziet de verdeling in taken en verantwoordelijkheden eruit bij een samenwerking met Praktijksteun?

In de samenwerking met Praktijksteun liggen alle werkgeverstaken van de POH Ouderenzorg bij Praktijksteun, evenals de uitvoer van taken als salarisuitbetalingen, contractbeheer en facturatie. Eventuele kosten die gepaard gaan met bijvoorbeeld ziekte, zwangerschapsverlof en vakantie van de POH Ouderenzorg zijn volledig voor rekening van Praktijksteun.

Patiëntgerelateerde (zorg)onderwerpen vallen onder de behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. De zorgverlening wordt immers in samenwerking tussen de huisarts en de POH Ouderenzorg van Praktijksteun geleverd aan de patiënt.