xs sm md lg

AVG

AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is de naam van de nieuwe wet omtrent privacy welke per 25 mei 2018 in de hele Europese Unie van toepassing is. De huidige Wet, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), geldt dan niet meer, onderstaande wetten blijven wel gelden. De regels over privacy die hierin naar voren komen, worden door de AVG vooral bevestigd en op sommige onderdelen versterkt.

 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

In de hele EU is de AVG vooral bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation, oftewel GDPR.

Veranderingen voor (zorg)organisaties door AVG
De AVG is met name in het leven geroepen om privacyrechten te versterken en uit te breiden en om zo voor heel Europa dezelfde regels te laten gelden. Voor organisaties houdt dit onder andere het volgende in:

 • Er komt meer nadruk te liggen op de verantwoordelijkheid van organisaties.
  Zo dienen organisaties nog beter als voorheen aan te kunnen tonen dat zij zich aan de wet houden. Organisaties hebben hierin een verantwoordingsplicht. Hiermee dient een organisatie met documenten aan te kunnen tonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.
 • Verwerkingen van persoonsgegevens hoeven niet meer gemeld te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Sommige organisaties zijn verplicht een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren. In het Engels heet dit de Data protection impact assessment (DPIA). De DPIA is een instrument vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen om vervolgens de nodige maatregelen te nemen om risico’s te verkleinen.
 • Sommige organisaties zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een FG is iemand die binnen een organisatie toezicht houdt op de juiste toepassing en naleving van de AVG.
 • Indien uw organisatie in meerdere EU-lidstaten actief is, heeft u, doordat de nieuwe wet voor de hele EU geldt, minder administratieve en nalevingskosten, meer rechtszekerheid en hoeft u nog maar met één toezichthouder zaken te doen.

Veelgestelde vragen
Veel antwoorden rondom zorgaanbieders en de AVG zijn te vinden op de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Hiernaast hebben we ook enkele veelgestelde vragen die betrekking hebben op onze dienstverlening onderstaand op een rijtje gezet.  

> Hoe gaat Praktijksteun met de nieuwe wetgeving om?
> Welke maatregelen neemt Praktijksteun omtrent de AVG?
> Welke maatregelen dienen huisartsenpraktijken te ondernemen om patiëntgegevens te beveiligen?
Stelt Praktijksteun een verwerkersovereenkomst op? 

Voor POH-GGZ
Welke privacy-eisen gelden voor jou als POH-GGZ van Praktijksteun?
Wat is als POH-GGZ van Praktijksteun goed om te weten omtrent de AVG?

AVG Praktijkvoorbeelden
> Directe en indirecte persoonsgegevens
> E-health: contact met de helpdesk

Downloads

> Algemene AVG-voorwaarden Praktijksteun

Onderstaande documenten zijn opgesteld door de LHV:

Voorbeeld privacyverklaring voor op uw praktijkwebsite
KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens 
Voorbeeld privacyverklaring voor op uw praktijkwebsite

Vindt nog meer documenten op de LHV-website.

Onderstaande documenten zijn opgesteld door Autoriteit Persoonsgegevens:

AVG in een notendop
AVG 10-stappenplan

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen