xs sm md lg

Functieprofiel POH-GGZ Jeugd

Bekijk de vacatures

De POH-GGZ Jeugd is een specialisatie binnen de reguliere functie POH-GGZ. De POH-GGZ Jeugd draagt bij aan het doel om de signalering en triage van psychische en psychosociale problematiek bij kinderen/jongeren te verbeteren. Hiernaast draagt hij/zij zorg voor de verbinding met laagdrempelige hulpverleningsmogelijkheden in de nulde en eerstelijn. Hierdoor is het enerzijds minder vaak nodig om te verwijzen naar de tweede lijn zoals de SGGZ, en anderzijds is snelle opschaling mogelijk wanneer een doorverwijzing wel noodzakelijk blijkt.

Werkzaamheden POH-GGZ Jeugd
Een POH-GGZ Jeugd ondersteunt de huisarts in de zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Zo wordt de POH-GGZ Jeugd ingezet voor probleem- en vraagverheldering, laagdrempelige, direct toegankelijke advisering en ondersteuning bij opvoedingsvragen en kortdurende (probleemgerichte) begeleiding en behandeling aan jeugdigen. Daarnaast worden de inzetbare uren eveneens gebruikt voor indirecte zorg. Denk hierbij aan het informeren en adviseren van derden, en het actief opzoeken van samenwerking met partijen in de jeugd-GGZ in een buurt, zoals (basis)scholen, GGD, wijkteam en gezinscoaches.

Het leggen en onderhouden van contacten met het netwerk van het kind en gezin vormen eveneens een belangrijke taak in deze functie. Naast de verbindende factor, heeft de POH-GGZ Jeugd kennis van het sociale netwerk in het dorp of de wijk en weet wie over welke expertise beschikt.

De werkzaamheden van de POH-GGZ Jeugd omvatten onder andere:

 • triage en begeleiding;
 • vraagverhelderingsgesprekken met patiënten;
 • kortdurende (ambulante) hulpverlening;
 • casuïstische contacten met eerstelijns psychologen;
 • opbouw en onderhoud van de regionale sociale kaart;
 • deelname aan regulier multidisciplinair overleg;
 • doorverwijzing o.b.v. objectieve criteria en casemanagement (denk onder andere aan procesbegeleiding of terugkoppeling);
 • deelname aan projecten op GGZ-gebied zoals angst, autisme, depressie, dwang, eetproblemen, gedragsstoornissen (ADHD/ODD/CD), kindermishandeling, verslaving of trauma;
 • aanmaken en bijhouden van een patiëntendossier en rapporteren over voortgang aan huisarts;
 • samenwerken met sociaal domein (onderwijs, wijkteams, …)

POH-GGZ Jeugd bij Praktijksteun
Wanneer een huisarts invulling geeft aan de functie POH-GGZ Jeugd in samenwerking met Praktijksteun, dan is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg met en door ‘onze’ POH-GGZ Jeugd. Vanuit Praktijksteun waarborgen en toetsen we de kwaliteit en optimaliseren we deze door onder meer (bij)scholingen, intervisie, coaching en begeleiding.

Vereisten
Net als bij de reguliere functie POH-GGZ, dient ook de POH-GGZ Jeugd een HBO+ en/of een academische vooropleiding te hebben afgerond en te beschikken over de nodige (minimaal 5 jaar) relevante werkervaring in de eerste- of tweedelijns GGZ-zorg. Eveneens is een sterke affiniteit met de doelgroep 0-23 jarigen een vereiste.

Minimale opleidingen

 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Universitaire masteropleiding psychologie met differentiatie klinische psychologie of differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie of scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • Gezondheidskunde (Master of Science) met richting GGZ
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • HBO-V met differentiatie GGZ (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker of GGZ agoog) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • B-Verpleegkundige én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog (of post-HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid
 • Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse Hogeschool of RINO Zuid

De opleidingsvereisten zijn een minimum, en vanwege landelijk vastgesteld kwaliteitsbeleid niet flexibel. De eisen zoals hier gesteld zijn conform het beleid van de (lokale) zorgverzekeraar(s).

Hiernaast worden er hoge eisen gesteld aan zelfstandigheid, waarbij de functie binnen de kaders naar eigen inzicht worden uitgeoefend. Kaders richten zich onder andere op landelijke richtlijnen, protocollen en planningen. 

Bekijk hier de  openstaande vacatures

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen