xs sm md lg

POH-GGZ (Jeugd) inzetten

Ben je op zoek naar een POH-GGZ of POH-GGZ Jeugd in jouw praktijk? Via Praktijksteun is het mogelijk een deskundige POH-GGZ (Jeugd) in te zetten. Wij dragen dan onder andere zorg voor (bij)scholing, begeleiding en intervisie en nemen tegelijkertijd alle werkgeverstaken van je over.

Omschrijving POH-GGZ
Een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is, zoals de naam al zegt, werkzaam in de huisartsenzorg en heeft kennis van de geestelijke gezondheidszorg. POH-GGZ weten goed hoe om te gaan met verwijzingen en verwijspartners, hebben kennis van e-health, preventie en triage, en kunnen waar nodig gebruikmaken van onze consultatiepartners. Kortom: een POH-GGZ biedt zorginhoudelijke ondersteuning in de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychiatrische, psychosociale of psychosomatische aard.

Bekijk hier het functieprofiel van een POH-GGZ.

Jeugd als aandachtsgebied
Op zoek naar een POH-GGZ met jeugd als aandachtsgebied? In de basis zien al onze POH-GGZ collega’s patiënten van alle leeftijden, maar soms is het fijn als een POH zich meer heeft verdiept en kennis heeft over jeugdigen omdat dit aansluit bij de vragen die zich presenteren in de praktijk. Om deze reden bieden we daarom waar nodig en gewenst extra scholingen, coaching en intervisies aan POH-GGZ omtrent bijvoorbeeld jongeren.

Voorafgaand en tijdens een samenwerking wordt altijd met de praktijk gekeken naar de patiëntenpopulatie. Mede aan de hand hiervan wordt bekeken hoeveel uur een POH-GGZ met en voor jongeren, en dus als POH-GGZ Jeugd, ingezet dient te worden. Dit betreft altijd maatwerk. In deze uren spreekt de POH-GGZ (Jeugd) alleen jeugdigen en legt hij/zij de verbinding met laagdrempelige hulpverleningsmogelijkheden in de nulde en eerstelijn. Mede hierdoor is het in veel gevallen mogelijk om snel en laagdrempelig hulp binnen de huisartsenpraktijk te bieden en minder vaak nodig om te verwijzen naar de tweede lijn zoals de SGGZ. Zodra een doorverwijzing noodzakelijk blijkt, is snelle opschaling hierdoor mogelijk.

Financiering POH-GGZ Jeugd
De financiering van de uren die de POH-GGZ in jouw praktijk inzet als ‘POH-GGZ Jeugd’ is afhankelijk van diverse factoren, maar in veel gevallen betreft dit een cofinanciering met de gemeente. Praktijksteun adviseert graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden en ondersteunt een praktijk bij het maken van een passende keuze. Wij organiseren en coördineren daarvoor ook de samenwerking tussen belangrijke betrokken partijen zoals de huisartsenpraktijk(-en), de gemeente en de zorgverzekeraar.

Resultaten van de inzet van een POH-GGZ met jeugd als aandachtspunt in de huisartsenpraktijk

 • Specifieke kennis en aandacht voor jeugdigen en jeugd-GGZ
 • Verbeterde vraagverheldering en waar nodig een juiste verwijzing
 • Een verbeterde (keten)samenwerking tussen onder andere de huisartsenzorg, onderwijs, wijkteams en de GGD
 • Reductie van overbehandeling en kosten binnen de GBGGZ en SGGZ
 • Dichtbij en laagdrempelig voor jeugdigen
 • Geen wachtlijst bij POH-GGZ Jeugd

Waarom een POH-GGZ (Jeugd) via Praktijksteun?

 • Specialistische GGZ kennis in huis
  Praktijksteun is ruim 10 jaar actief in de huisartsenzorg en dan met name binnen de GGZ-keten. In deze tijd hebben we als organisatie al veel kennis en ervaring opgedaan met betrekking tot de functie POH-GGZ, de huisartsenzorg en de GGZ-zorg en -keten.
 • Deskundigheidsbevordering
  Wij vinden het van groot belang dat ook ons professionele team van POH-GGZ beschikt over veel GGZ-kennis. Deskundigheidsbevordering is dan ook een belangrijk onderwerp binnen onze organisatie. Zo organiseren we scholingen, intervisies, professionele begeleiding en coachtrajecten voor onze POH-GGZ (Jeugd). Hiernaast beschikt iedere collega over een persoonlijk ontwikkelbudget.
 • Werkgeverstaken uitbesteed
  Bij een samenwerking is Praktijksteun werkgever voor de POH-GGZ (Jeugd). Als werkgever dragen we zorg voor salaris, scholing, begeleiding en intervisie, maar ook voor vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.
 • Toegang tot hulpmiddelen
  De POH-GGZ (Jeugd) en daarmee ook de praktijk krijgt vanuit ons toegang tot hulpmiddelen rondom consultatie, e-health, triage en preventie.
 • Samenwerking (in de regio) wordt opgezocht
  Vanuit Praktijksteun zoeken we vaak de samenwerking op met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en gemeenten. Dit om de samenwerking in regio’s te versterken en om het belang van de huisartsenzorg te vertegenwoordigen, maar ook om met hen passende (financiële) afspraken te kunnen maken.
 • Wij zorgen voor de match
  Een vaste POH-GGZ (Jeugd) wordt door Praktijksteun gematcht met de kenmerken van de praktijk. Wanneer er bijvoorbeeld al een POH-GGZ in uw praktijk werkzaam is, proberen we te kijken of deze POH-GGZ zich kan en wil specialiseren in het onderwerp Jeugd. We zorgen vanuit Praktijksteun voor de benodigde deskundigheidsbevordering. Op deze manier kun je met jouw eigen POH-GGZ ook de zorg voor jeugdigen binnen de praktijk vormgeven, We letten hierbij op de samenstelling van jouw praktijk, de collega’s en de patiëntenpopulatie. Denk hierbij aan de locatie (dorp/stad), leeftijd (jong/oud), sociaaleconomische status (laag/hoog).

 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen