xs sm md lg

Financiering

Uit bezoeken van onze regiocoördinatoren aan de praktijken blijkt dat er regelmatig vragen komen wat betreft de bekostiging. Niet vreemd, in de laatste jaren en ook komend jaar is op dat gebied regelmatig wat veranderd. In 2014 en 2015 is, behoudens een kleine inflatiecorrectie, de systematiek hetzelfde, namelijk:

 • Per normpraktijk is er budget voor (POH-)GGZ ten grote van 12 uur inzet POH-GGZ per week.
 • Een normpraktijk bestaat in deze berekening uit 2.350 patiënten.
 • Zorgverzekeraars en huisartsen zijn vrij om binnen deze 12 uur per week te onderhandelen.
 • Onderhandelen betekent dat er per preferente zorgverzekeraar verschillen kunnen ontstaan.
 • VGZ, CZ en Achmea zijn in ons werkgebied de grootste zorgverzekeraars. Over 2014 en 2015 zijn de ’12 uren’ als volgt ingedeeld:

Tabel2

“C.E.T.” (consultatie, e-health, triage)

 • Bij zowel CZ, VGZ als Achmea kan er tot aan het maximale aantal uren aan personele inzet worden ingezet, en krijgt dit ook de vergoeding. Uiteraard dient er te worden voldaan aan de geldende voorwaarden, zoals opleidingsvereisten, arbeidsovereenkomsten, etc.
 • De ‘C.E.T.’ gelden kunnen enkel worden aangewend wanneer er daartoe overeenstemming met de zorgverzekeraars is. Concreet betekent dit:

o Offerte:

 • Wat ga je in een jaar (naar verwachting) inzetten aan consultatie, e-health en triage?
 • Waar ga je het inkopen en tegen welke prijs?

o Overeenkomst:

 • Is er met alle partners een deugdelijke overeenkomst (SLA?)?
 • Hoe wordt getoetst op kwaliteit en daadwerkelijk gebruik?
 • Hoe wordt er geadministreerd (ook t.b.v. jaarverslag)?
 • Hetgeen wat niet wordt aangewend, dient te worden terugbetaald. Hoe wordt dit georganiseerd?

Tabel2Van de 9 of 10 uur inzet per week, heeft de LHV al in 2014 een overzicht gemaakt wat dit in de praktijk betekent. Klik hier om het overzicht te downloaden. Welk deel van het budget heb ik als huisarts waar voor nodig?


Tabel 3: Kostenverdeling volgens LHV (Bron: www.lhv.nl) – 2014/2015

Tabel2
Tabel 4: Kostenverdeling POH-GGZ via Praktijksteun (HIB-GGZ) – 2015

Tabel 3 is een schematische weergave van de LHV, dat weergeeft hoe de opbouw van kosten binnen de POH-GGZ is gemaakt. Op basis hiervan is de tariefbeschikking ook door de NZa vrijgegeven over 2014 en 2015.

Tabel 4 geeft u een schematische weergave van de verdeling van kosten in onze samenwerking. Zoals u ziet wijkt dit in het geheel niet veel af van de berekeningen van de LHV. Wat opvalt is dat er specifieke onderdelen worden benoemd die een significant deel van de kosten vertegenwoordigen. Dit maakt de verdeling meer gedetailleerd dan enkel management, infrastructuur en loonkosten. De percentages zoals in deze grafiek staan weergegeven, ontstaan bij een gemiddelde agendabezetting.

Wanneer u tabel 3 en tabel 4 naast elkaar legt, ziet u dat in de samenwerking met Praktijksteun ongeveer 65% van de overhead (gelden die volgens de LHV niet aan loonkosten worden besteedt), door PRO Praktijksteun aan de praktijk worden uitgekeerd. Anders gezegd: van datgene wat geen werkgever gerelateerde kosten zijn (23,8%) wordt door PRO Praktijksteun 81,5% aan de huisartsenpraktijk uitgekeerd.

Verder is er door ons een verdeling gemaakt waarin ook kosten voor kwaliteit en deskundigheidsbevordering zichtbaar zijn. Dit komt neer op ongeveer 6,4% van de totale kosten, waarbij de uren die de POH-GGZ aan scholingsuren doorbetaald krijgt, in de loonkosten zitten. Kortom, 6,4% aan kosten is enkel de directe scholingskosten.

Tot slot ziet u een kostenpost van 5,7%. Hierbij gaat het over management gerelateerde activiteiten, zoals jaarstukken, overleggen en functioneringsgesprekken. Tot slot is er, zoals gebruikelijk bij zorgorganisaties, een RAK (Reserve Aanvaardbaar Kapitaal). In ons geval 4,4%. Dit zijn onvoorziene uitgaven. En als de omstandigheden dat toelaten, zit hierin een bedrijfsresultaat.

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van PRO Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen

Lees verder

Klik door het onderstaande overzicht voor extra informatie