xs sm md lg

E-health | De algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden en de met de Klant gesloten Overeenkomsten hebben de met hoofdletters aangeduide begrippen de volgende betekenis:

 • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van PRO E-health & Innovatie B.V. (hierna: ‘PRO E-health & Innovatie’) zoals deze nu of te eniger tijd zullen gelden.
 • Cliënt: de natuurlijke persoon die het Platform en/of de Content gebruikt in het kader van een behandeling van geestelijke gezondheidszorg onder begeleiding van een Klant.
 • Cliëntgegevens: gegevens over een Cliënt welke gegenereerd zijn door het gebruik van het Platform en/of de Content.
 • Content: behandelprogramma’s, zelfzorgprogramma’s, voorlichting, tips, vragenlijsten en andere tools van PRO E-health & Innovatie die in het platform zijn opgenomen, Nieuwe Releases daaronder begrepen.
 • Diensten: de door PRO E-health & Innovatie aan Klant geleverde ondersteunende diensten, waaronder begrepen consultancywerkzaamheden en Content-ontwikkeling.
 • Gebruiker: enig persoon die namens de Klant toegang krijgt tot of gebruik maakt van het Platform en/of de Content.
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een Overeenkomst wordt aangegaan.
 • Klant Content: behandelprogramma’s, zelfzorgprogramma’s, voorlichting, tips, vragenlijsten en andere tools die Klant zelf heeft ontwikkeld of door PRO E-health & Innovatie heeft laten ontwikkelen of die Klant heeft aangeschaft en die op verzoek en na goedkeuring worden opgenomen in het Platform.
 • Licentie: een door PRO E-health & Innovatie aan de Klant geleverde licentie op het gebruik van het Platform en/of de Content.
 • Nieuwe Content: behandelprogramma’s, zelfzorgprogramma’s, voorlichting, tips, vragenlijsten en andere tools die op verzoek van Klant door Mindistrict worden ontwikkeld of aangeschaft en het Platform worden opgenomen.
 • Nieuwe Release: elke door of namens Mindistrict vervaardigde en gepubliceerde verbetering, uitbreiding, nieuwe toepassing of andere wijziging van het Platform en/of de Content.
 • Overeenkomst: elke wederzijdse aanbod en acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering door PRO E-health & Innovatie van één of meer van de Producten of Diensten.
 • Platform: het E-health platform van Provico dat door PRO E-health & Innovatie wordt aangeboden via internet en mobiele applicaties, Nieuwe Releases daaronder begrepen.
 • Producten: de door PRO E-health & Innovatie in het kader van een Overeenkomst geleverde producten waaronder begrepen het Platform, de Content en bijbehorende software en hardware.
 • Vertrouwelijke Informatie: alle door PRO E-health & Innovatie en/of Provico in het kader van een Overeenkomst aan Klant verstrekte informatie zoals nader omschreven in Artikel 12.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of Overeenkomst tussen PRO E-health & Innovatie en de klant. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 In geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van een tussen partijen gesloten Overeenkomst, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van toepassing.

3. Rechten en verplichtingen van PRO E-health & Innovatie en zorgaanbieder

3.1 PRO E-health & Innovatie zal de in het kader van de Overeenkomst geleverde Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 De door PRO E-health & Innovatie verrichtte Diensten dragen het karakter van een inspanningsverplichting.

3.3 Indien is overeengekomen dat een Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is PRO E-health & Innovatie gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, op te schorten totdat de Klant de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4 De Klant erkent dat de tijdsplanning van de uitvoering van de Overeenkomst wordt beïnvloed als tussentijds wordt besloten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de uitvoering van de Overeenkomst.

3.5 Indien in de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn, dient PRO E-health & Innovatie door Klant schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4. Rechten en verplichtingen van de Klant

4.1 De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waar PRO E-health & Innovatie noodzakelijkerwijs over dient te beschikken voor een goede uitvoering van de Overeenkomst tijdig aan PRO E-health & Innovatiworden verstrekt. De Klant staat in voor de juistheid en deugdelijkheid van deze gegevens.

4.2 De Klant zal het Platform en de Content uitsluitend gebruiken op de door PRO E-health & Innovatie voorgeschreven wijze. De Klant zal er geen oneigenlijk gebruik van maken, noch op een andere manier handelen die schade kan veroorzaken aan het Platform en/of de Content.

4.3 De Klant draagt er zorg voor dat hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst de beschikking heeft over deugdelijke devices met recente browser(-versies) en een snelle internetverbinding. De benodigde technische specificaties zijn op aanvraag beschikbaar bij PRO E-health & Innovatie.

4.4 De Klant draagt er zorg voor dat de Gebruikers de beschikking hebben over een adequate werkplek met een computer met daarop een recente browser en een snelle internetverbinding, en dat zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst aan deze vereisten zal blijven voldoen.

4.5 De Klant is verantwoordelijk voor de behandeling van haar Cliënten op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, en zal het Platform en de Content slechts gebruiken en/of haar cliënten aanraden het Platform en/of de Content slechts te gebruiken indien haar -ter zake kundige - werknemers dit gebruik geschikt achten. PRO E-health & Innovatie verleent zelf geen geestelijke gezondheidszorg of geneeskundige behandelingen.

4.6 De Klant is niet gerechtigd de rechten en plichten uit een tussen partijen gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PRO E-health & Innovatie.

5. Licenties

5.1 Een door PRO E-health & Innovatie aan de Klant verleende Licentie heeft een looptijd als vermeld in de Overeenkomst en is uitsluitend tot Nederland beperkt en niet-exclusief.

5.2 Het is de Klant niet toegestaan een Licentie over te dragen, in sub-licentie te verlenen, te verkopen, te verhuren, te vervreemden, in zekerheid over te dragen, of anderszins te bezwaren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PRO E-health & Innovatie, behoudens sub-licenties verstrekt aan Gebruikers en/of Cliënten in het kader van de uitvoering door Klant van een Overeenkomst.

5.3 Indien de Klant, met toestemming van Minddistrict, PRO E-health & Innovatie een sub-licentie op de Licentie verleent, zijn de bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op de door Klant verstrekte sub-licentie.

5.4 De Klant zal de Licentie uitsluitend aanwenden voor het doel waarvoor deze is verleend, namelijk om geestelijke gezondheidszorg te verlenen aan haar Cliënten.

5.5 Tenzij anders is overeengekomen, zal de Klant geen wijzigingen aanbrengen aan het Platform en/of de Content.

5.6 De Klant zal afdoende maatregelen nemen om onbevoegd gebruik van het Platform en/of de Content te voorkomen. Mocht dergelijk onbevoegd gebruik zich desondanks toch voordoen, zal zij onverwijld gepaste maatregelen nemen om het onbevoegde gebruik te beëindigen. Zodra de Klant beseft dat zij niet in staat is het onbevoegde gebruik van het Platform en/of de Content te beëindigen, dient zij PRO E-health & Innovatie om hulp te verzoeken.

6. Privacy

6.1 De Klant is gehouden bij het gebruik van het Platform en de Content voldoende maatregelen te treffen om de privacy van haar Cliënten afdoende te beschermen. Klant draagt er voorts zorg voor dat haar Cliënten in kennis worden gesteld van de gebruiksvoorwaarden van PRO E-health & Innovatie en deze zullen accepteren.

6.2 De actuele privacy policy en security policy van PRO E-health & Innovatie zijn op de website van Minddistrict te vinden (www.minddistrict.com). Als reseller van het platform van Minddistrict hanteert PRO E-health & Innovatie de actuele privacy en security policy zoals Minddistrict deze hanteert.
PRO E-health & Innovatie is slechts bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”) en voldoet aan de bewerkersvoorwaarden zoals die eveneens op haar website zijn te vinden. De Klant is als houder van persoonsgegevens in de zin van de WPB zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van relevante privacy wet- en regelgeving.

6.3 Klant staat er voor in dat haar Cliënten toestemming verlenen voor het gebruik door PRO E-health & Innovatie van de geaggregeerde en geanonimiseerde Cliëntgegevens voor weterschappelijk onderzoek en het verbeteren van de ‘system performance’ van het Platform.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle op het Platform, de Content en de Nieuwe Content rustende intellectuele eigendomsrechten zijn en blijven te allen tijde eigendom van PRO E-health & Innovatie, met uitzondering van Content en Nieuwe Content waarvan het intellectueel eigendom bij een specifieke partij en./of derden ligt.

7.2 Zodra de Klant kennis neemt van (i) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten rustend op het Platform en/of de Content en/of de Nieuwe Content of (ii) een beschuldiging van inbreuk op rechten van derden in verband met activiteiten in het kader van de exploitatie van het Platform en/of de Content en/of de Nieuwe Content, dient de Klant dit onverwijld aan PRO E-health & Innovatie mede te delen.

7.3 PRO E-health & Innovatie heeft het recht procedures te entameren dan wel op andere wettelijke wijzen zijn rechten te handhaven met betrekking tot het Platform en/of de Content en/of de Nieuwe Content. De Klant verplicht zich ertoe alle informatie en materialen te verschaffen, documenten te ondertekenen, te getuigen en te handelen op verzoek van PRO E-health & Innovatie voor zover dit redelijkerwijs van de Klant kan worden gevergd met het oog op de handhaving van de (intellectuele eigendoms-) rechten van PRO E-health & Innovatie.

7.4 Voorts dient de Klant PRO E-health & Innovatie op diens verzoek en kosten redelijke bijstand te verlenen bij een dergelijke handhaving of verweer, met inbegrip van het zich als eiser in een geding te voegen indien toepasselijke wetgeving eist dat een dergelijk geding aanhangig gemaakt wordt.

7.5 Indien een derde een vordering instelt tegen de Klant wegens inbreuk op de rechten van deze derde in het kader van het gebruik door de Klant van het Platform en/of de Content en/of de Nieuwe Content, zal PRO E-health & Innovatie het verweer tegen een dergelijke vordering, naar eigen inzicht, op eigen kosten en voor eigen rekening voeren. Zodra de Klant van een dergelijke vordering in kennis is gesteld, dient zij PRO E-health & Innovatie onmiddellijk schriftelijk hierover te informeren en zullen zij in overleg treden over samenwerking in het kader van deze vordering.

7.6 Indien het voor PRO E-health & Innovatie en Provico niet mogelijk is voor Klant alsnog een recht van gebruik te verwerven of de Content en Nieuwe Content dusdanig aan te passen dat geen sprake meer is van inbreuk, dan hebben PRO E-health & Innovatie en Provico het recht de Overeenkomst te ontbinden onder terugbetaling van de voor het gebruik van de Content en Nieuwe Content betaalde vergoeding. Iedere andere of verdergaande vorm van aansprakelijkheid is uitgesloten. De vrijwaringsverplichtingen van Mindistrict vervallen indien de inbreuk het gevolg is van door Klant aangeleverde specificaties of instructies of gebruik van het Platform, Content en Nieuwe Content in strijd met de Overeenkomst.

7.7 De Klant vrijwaart PRO E-health & Innovatie voor enige aanspraak van derden wegens inbreuk op de rechten in de Klant Content.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door PRO E-health & Innovatie aan de Klant geleverde zaken, waaronder begrepen computer hardware, blijven eigendom van PRO E-health & Innovatie totdat de Klant al zijn (betalings-)verplichtingen is nagekomen. De Klant geeft haar onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan PRO E-health & Innovatie om de locaties waar de eigendommen van PRO E-health & Innovatie zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen, indien de Klant zijn (betalings-) verplichtingen niet nakomt.

8.2 De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden of op een andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of indien zij daarop rechten (willen) vestigen of doen gelden, dan dient de Klant PRO E-health & Innovatie hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.3 De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken afdoende te verzekeren en verzekerd te houden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Klachten over geleverde Producten of Diensten dienen binnen 7 dagen na constatering ervan, maar uiterlijk binnen 4 weken na levering ervan schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven aan PRO E-health & Innovatie kenbaar te worden gemaakt. PRO E-health & Innovatie zal vervolgens zo spoedig mogelijk met de Klant in overleg treden om tot een oplossing te komen.

9.2 Enige aansprakelijkheid van PRO E-health & Innovatie voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van het Platform en/of de Content door de Klant tot een bedrag van € 10.000,-, met uitzondering van directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevenden van PRO E-health & Innovatie.

9.3 PRO E-health & Innovatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid, de kwaliteit, het gebruik, de resultaten van het gebruik, het onjuist, onvolledig of niet functioneren van het Platform en/of de Content, of verlies van gegevens, behoudens hetgeen hieromtrent in een tussen de Klant en PRO E-health & Innovatie gesloten Service Level Agreement is bepaald.

10. Garanties

10.1 De Klant garandeert dat zij volledig bevoegd is de in de met PRO E-health & Innovatie gesloten Overeenkomst beschreven handelingen uit te voeren en dat het aangaan van de Overeenkomst en het uitvoeren van de bepalingen ervan niet zal leiden tot een schending van verplichtingen aan een derde.

10.2 Door het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant dat zij de verplichtingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens naleeft.

10.3 De Klant garandeert dat: (i) zij het Platform en de Content slechts zal gebruiken voor de door PRO E-health & Innovatie verleende diensten, en (ii) zij het Platform en de Content niet zal reverse engineeren, decompileren of anderszins schade toe zal brengen.

11. Vrijwaring

11.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden zal de Klant PRO E-health & Innovatie vrijwaren en schadeloos stellen tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit, verband houden met, of het gevolg zijn van (i) schending van een van de door de Klant geboden garanties en/of (ii) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van de Klant en/of een van haar medewerkers en/of (iii) schending van de verplichtingen van de Klant op grond van de met PRO E-health & Innovatie gesloten Overeenkomst.

11.2 Indien zich een geval zoals omschreven in het vorige lid zich voordoet, geldt het volgende:

A) PRO E-health & Innovatie zal de Klant schriftelijk op de hoogte brengen van een dergelijke aanspraak c.q. vordering binnen dertig (30) dagen nadat deze haar ter kennis is gekomen;
B) Zodra PRO E-health & Innovatie schriftelijk bevestigt dat de vrijwaring zich uitstrekt tot de betreffende vorderingen en aansprakelijkheid, is de Klant als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, schikking en uitvoering van dergelijke vorderingen en aansprakelijkheid;
C) PRO E-health & Innovatie zal, op kosten van de Klant, ingaan op redelijke verzoeken tot het verlenen van bijstand aan de Klant in verband met het onderzoek, de verdediging, schikking en uitvoering van dergelijke vorderingen en aanspraken.

12. Vertrouwelijkheid

12.1 Behoudens de in lid 2 van dit artikel genoemde uitzonderingen, wordt alle door PRO E-health & Innovatie aan de Klant mondeling, schriftelijk of in grafische of elektronische vorm in het kader van de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst verstrekte informatie beschouwd als “Vertrouwelijke Informatie”. Vertrouwelijke Informatie omvat in het bijzonder de knowhow over het Platform en de Content en verder alle zakelijke, wetenschappelijke of technische informatie zoals businessplannen en bedrijfsstrategieën, bedrijfsvoering en -systemen, informatie betreffende werknemers en klanten alsmede bedrijfsgeheimen, uitvindingen, ideeën, procedures, processen, formules en/of data.

12.2 Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie waarvan de Klant kan aantonen dat deze: (a) reeds bekend was bij de Klant ten tijde van het ontvangen van dergelijke informatie; (b) onafhankelijk is ontwikkeld door of voor de Klant door personen die geen toegang hadden tot de Vertrouwelijke Informatie; of (c) rechtmatig door een derde aan de Klant is verstrekt.

12.3 Ten aanzien van alle Vertrouwelijk Informatie geldt dat de Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van [12] maanden daarna deze vertrouwelijk zal behandelen en niet zal openbaren, verspreiden of anderszins aan derden bekend zal maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PRO E-health & Innovatie, behoudens hetgeen in het volgende lid bepaald.

12.4 De Klant mag Vertrouwelijke Informatie slechts openbaren en verspreiden aan die Gebruikers, voor zover zij het redelijk acht dat zij hier kennis van moeten dragen voor de uitvoering van de Overeenkomst en mits dergelijke personen op de hoogte zijn van de vertrouwelijkheid van de informatie en jegens de Klant een geheimhoudingsverplichting hebben op voorwaarden die grotendeels overeenkomen met de voorwaarden van de met PRO E-health & Innovatie gesloten Overeenkomst.

12.5 Onverminderd enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden is openbaring van Vertrouwelijke Informatie toegestaan indien:

A) Deze openbaring plaatsvindt naar aanleiding van een uitspraak c.q. beslissing van een rechtsprekende instantie of ander overheidsorgaan;
B) De Klant onrechtmatig dan wel strijdig met wettelijke bepalingen handelt door geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie; of
C) Anderszins wettelijk vereist is.
De Klant stelt PRO E-health & Innovatie zo spoedig mogelijk op de hoogte van een voorgenomen openbaarmaking op de hiervoor vermelde gronden, om PRO E-health & Innovatie de gelegenheid te bieden zich te verzetten tegen een dergelijk verzoek of beslissing dan wel beschermende maatregelen te treffen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie die zou worden geopenbaard.

12.6 De Klant mag Vertrouwelijke Informatie slechts gebruiken voor zover vereist om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen en haar rechten uit te oefenen in het kader van de met PRO E-health & Innovatie gesloten Overeenkomst. Zodra de Klant ter kennis komt dat zich een probleem voordoet met betrekking tot de beveiliging van de Vertrouwelijke Informatie, is zij verplicht PRO E-health & Innovatie onverwijld daarvan in kennis te stellen om zo snel mogelijk effectieve maatregelen te kunnen nemen.

12.7 Alle Vertrouwelijke Informatie blijft te allen tijde eigendom van PRO E-health & Innovatie. Zodra de Overeenkomst wordt beëindigd –op welke wijze dan ook– zullen zowel Klant als PRO E-health & Innovatie als alle Vertrouwelijke Informatie die zij van elkaar hebben ontvangen, aan elkaar retourneren en de informatie vernietigen op eerste verzoek.

12.8 Na beëindiging van de Overeenkomst zal de Klant uiterste zorg betrachten dat de Vertrouwelijke Informatie niet ter kennis komt van derden.

13. Offertes en betalingsvoorwaarden

13.1 Offertes en andere aanbiedingen van PRO E-health & Innovatie hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij door PRO E-health & Innovatie schriftelijk anders aangegeven.

13.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere geldende heffingen van overheidswege.

13.3 Gedurende de geldigheidsduur van de offerte worden de prijzen van de aangeboden Producten of Diensten niet verhoogd, behoudens wijzigingen in de BTW-tarieven en/of die het gevolg zijn van wijziging van een wettelijke regeling.

13.4 De prijzen van Producten en/of Diensten worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan de hand van de consumenten prijsindex van het CBS.

13.5 Geleverde Producten en Diensten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.6 Consultancywerkzaamheden van Minddistrict worden in eenheden van 4 uur afgenomen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Consultancywerkzaamheden van PRO E-health & Innovatie worden in eenheden van 2 uur afgenomen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

13.7 Voor reistijd voor consultancywerkzaamheden van Minddistrict wordt 50% van het geldende uurtarief in rekening, alsmede de reiskosten (vanaf Amsterdam) conform de geldende tarievenlijst van PRO E-health & Innovatie. Voor reistijd voor consultancywerkzaamheden van PRO E-health & Innovatie wordt 50% van het geldende uurtarief in rekening, alsmede de reiskosten (vanaf Eindhoven) conform de geldende tarievenlijst van PRO E-health & Innovatie.

13.8 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door PRO E-health & Innovatie aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

13.9 Na de vervaldatum van de factuur is de Klant van rechtswege in verzuim. PRO E-health & Innovatie heeft het recht zijn werkzaamheden en leveringen op te schorten totdat de Klant heeft voldaan aan zijn (betalings-) verplichtingen, inclusief de wettelijke handelsrente en (buiten-)gerechtelijke kosten.

13.10 De Klant is niet gerechtigd tot verrekening, behoudens schriftelijke toestemming van PRO E-health & Innovatie. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

13.11 Wijzigingen in de geleverde Producten en/of Diensten op verzoek van de Klant kunnen leiden tot meerwerk en worden als zodanig aan de Klant in rekening gebracht.

14. Duur en opzegging van de Overeenkomst

14.1 Indien in de Overeenkomst niet anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor onbepaalde tijd en kan deze maandelijks worden opgezegd per de eerste van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand.

14.2 In geval van overmacht, waaronder begrepen werkstakingen, kan de uitvoering van de Overeenkomst door PRO E-health & Innovatie worden opgeschort. De Klant is in een dergelijk geval niet gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

14.3 PRO E-health & Innovatie kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn jegens de andere partij, indien:

A) De Klant ernstig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en niet binnen 60 dagen na een schriftelijke ingebrekestelling alsnog nakomt; of
B) De Klant failliet of in staat van surseance is verklaard of anderszins niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, of daartoe bij PRO E-health & Innovatie gegronde vrees bestaat.
Bij beëindiging op grond van dit lid 14.3 zijn alle vorderingen die PRO E-health & Innovatie op het moment van beëindiging op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar.

14.4 Beëindiging van de Overeenkomst leidt automatisch tot beëindiging van alle aan de Klant verleende Licenties en eventueel door haar verleende sub-licenties.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam. 

 

Meer weten?

Vraag vrijblijvend informatie aan en maak kennis met de werkwijze van Praktijksteun.

Direct informatie aanvragen