xs sm md lg

Kindcheck opgenomen in KNMG-meldcode

g20/05/2014

De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst) heeft op 6 mei 2014 haar competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd. De handreiking benoemt welke competenties artsen nodig hebben om kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen en adequaat aan te pakken. Ook heeft de artsenfederatie de ‘kindcheck’ opgenomen in de KNMG-meldcode.

Artsen, en met name huisartsen vervullen een belangrijke rol in het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. De hiervoor benodigde competenties verschillen per beroepsgroep. Om te bevorderen dat elke beroepsgroep over die bijpassende competenties beschikt heeft de KNMG in samenwerking met een aantal wetenschappelijke beroepsverenigingen het competentieprofiel kindermishandeling en huiselijk geweld ontwikkeld. Dit biedt wetenschappelijke verenigingen en opleiders handvaten om competenties aan te leren. Verder heeft de KNMG de meldcode kindermishandeling huiselijk geweld aangevuld met eisen uit de Wet verplichte meldcode. Nieuw in de meldcode zijn de verplichte kindcheck en het recht van artsen om huiselijk geweld te melden. Voor artsen is hiervoor een extern linkonline stappenplan beschikbaar.

De kindcheck houdt in dat artsen bij volwassen patiënten met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of een zware verslaving voortaan moeten nagaan of zij verantwoordelijkheid zijn voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen (minderjarigen). Wanneer dat het geval is moeten artsen het aantal kinderen en hun leeftijd vastleggen in het medisch dossier en de stappen van de meldcode kindermishandeling volgen. Bij twijfel moet de arts advies inwinnen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (het AMK). Het is aan de professionele inschatting van de individuele arts om te besluiten in welke gevallen een kindcheck noodzakelijk is.

Met de wet verplichte meldcode is ook een meldrecht voor artsen bij huiselijk geweld in werking getreden. Bij vermoedens van kindermishandeling gaf dit meldrecht artsen al de ruimte om het belang van het kind zwaarder te laten wegen dan het beroepsgeheim. Dit meldrecht in de Wet verplichte meldcode wordt nu uitgebreid naar huiselijk geweld.

Bron: Huisartsvandaag, 7 mei 2014, URL: http://huisartsvandaag.nl/nieuws/27/Nieuws/27451/Kindcheck-opgenomen-in-KNMG-meldcode#sthash.urhsWuKP.dpuf, geraadpleegd op 9 mei 2014