xs sm md lg

E-health bij depressie in basispakket

g16/05/2013

Het behandelen van een lichte of zware depressie mag door middel van e-health, zegt het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Het gaat hierbij om behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie. Door dit standpunt van het CVZ valt internetbehandeling bij depressie nu in binnen het basispakket van de Zorgverzekeringswet.

Invloed NIP
Voordat het CVZ tot dit standpunt kwam heeft zij het NIP gevraagd of internetbehandeling voldoet aan het criterium stand van de wetenschap en praktijk. Het CVZ heeft enkele adviezen van het NIP overgenomen.

Gevolgen kosten
Het standpunt van het CVZ kan gevolgen hebben voor de inkoop en de bekostiging van zorg. Verzekeraars kunnen nu internetbehandelingen voor geestelijke gezondheidszorg inkopen. Hiervoor dienen zij afspraken te maken met de zorgaanbieders. Zorgverzekeraars kunnen hierbij eisen gaan stellen en bijvoorbeeld gaan vragen om een keurmerk voor internetbehandelingen.

De bekostiging van e-health is momenteel binnen de eerstelijns psychologische zorg geregeld via een NZa-beleidsregel. Binnen de tweedelijns psychologische zorg kan internetbehandeling binnen de DBC-systematiek worden geregistreerd en gedeclareerd.

Verantwoord gebruik
Het NIP is op dit moment betrokken bij het opstellen van een plan voor verantwoord gebruik van e-health binnen de geestelijke gezondheidszorg. Eerder zijn in het kader van het Bestuurlijk Akkoord afspraken gemaakt om e-health in te zetten binnen de toekomstige basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Samen met het Landelijk Platform Ggz (LPGGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Ggz Nederland (GGZNL), Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP), Landelijke Vereniging van Eerstelijns psychologen (LVE), en het ministerie van VWS werkt het NIP aan een plan.