xs sm md lg

LHV en NHG in overleg over verwijzing GGZ

g13/03/2014

Afgelopen week vond er een overleg plaats tussen vertegenwoordigers van LHV, NHG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de verwijzing van patiënten naar de GGZ. Aanleiding voor dit overleg was de wens van zorgverzekeraars om huisartsen te faciliteren bij het verwijzen naar de GGZ.

Het LHV en de NHG hebben aangegeven dat de triage- of screeningsinstrumenten die momenteel de ronde doen niet wetenschappelijk onderbouwd zijn en daarom niet gebruikt zullen worden door huisartsen. Wel onderschrijft de beroepsgroep het belang van een goede verwijsbrief. Partijen gaan binnenkort in overleg om te komen tot een betere aansluiting van het HHM verwijsmodel op de dagelijkse praktijk van de huisarts.

De drie partijen willen allemaal streven naar een situatie waarin patiënten met psychische problemen tijdig en op de juiste plek worden geholpen. Dit kan binnen de huisartsenzorg zijn, in de generalistische basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Huisartsen hebben als poortwachter hierbij een belangrijke rol. Het komt steeds vaker voor dat de huisarts met ondersteuning van een praktijkondersteuner GGZ, een inschatting maakt van de aard en de ernst van de psychische klachten. Daaropvolgend adviseren zij de patiënt over het vervolgtraject, op basis van de NHG-standaarden. Het verwijsmodel dat is ontwikkeld door bureau HHM in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan hierbij erg behulpzaam zijn. In het volgende overleg bekijken het LHV, de NHG en de Nederlandse Zorgverzekeraars of er een goede aansluiting van dit model mogelijk is op de werkwijze van de huisarts.

Bij de verwijzing van de patiënt naar de GGZ is een goede verwijsbrief van groot belang. Het doel van deze verwijsbrief is enerzijds relevante informatie verschaffen over de patiënt en anderzijds is de verwijsbrief noodzakelijk voor de vergoeding van de zorg. Naast de gebruikelijke gegevens die opgenomen moeten worden in de verwijsbrief, zoals de datum en een duidelijke vraag aan de zorgverlener waar de huisarts naar verwijst, zijn er per 1 januari 2014 een aantal extra zaken van belang:

  • De naam en functie van de verwijzer (de POH-GGZ kan niet zelf verwijzen, dat kan alleen de huisarts. De POH-GGZ kan de verwijzing wel voorbereiden)
  • De AGB-code
  • De omschrijving: ‘dat er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis’. Zoals bijvoorbeeld een depressie, angststoornis of psychose. De huisarts hoeft deze stoornis echter niet DSM te classificeren, dat is een taak van de generalistische basis GGZ of de gespecialeerde GGZ. Wat betreft de vergoeding geldt dat alleen patiënten met een (vermoeden van) een DSM stoornis kunnen worden behandeld in de verzekerde GGZ. Patiënten zonder (vermoeden van) een DSM stoornis kunnen in de huisartspraktijk worden behandeld of op eigen kosten in de GGZ.
  • Verder is het belangrijk om het echelon waar de huisarts de patiënt naartoe verwijst te vermelden: de generalistische basis-GGZ of de gespecialiseerde GGZ

Ook de indeling naar zorgzwaartes is nieuw. Er zijn vier zorgzwaartes mogelijk, namelijk kort, middel, intensief en chronisch. In de generalistische basis GGZ wordt lichte tot matige problematiek behandeld, ongeveer vergelijkbaar met de vroegere eerstelijns psychologische zorg. De indicatie voor het zorgzwaarteproduct in de GGZ hoeft de huisarts niet te doen, dat is een taak van de GGZ. In de gespecialiseerde GGZ worden patiënten behandelde met complexe aandoeningen en/of hoog risico behandeld waarvoor zeer specialistische kennis nodig is.

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ worden door het NHG het komende jaar landelijke samenwerkingsafspraken gecreërd tussen huisartsenzorg, generalistische basis-GGZ en gespecialiseerde GGZ. Daarbij wordt overeenstemming bereikt over criteria en inhoud voor consultatie, verwijzing en terugverwijzing. Dit geldt ook voor taakafbakening, verantwoordelijkheidsverdeling en monitoring bij gedeelde zorg.

Bron: LHV en NHG in overleg met zorgverzekeraars over verwijzing naar GGZ, 26 februari 2014, URL: http://lhv.artsennet.nl/Actueel/Nieuws6/Nieuwsartikel/LHV-en-NHG-in-overleg-met-zorgverzekeraars-over-verwijzing-naar-GGZ.htm , geraadpleegd op 26 februari 2014