xs sm md lg

Ontwikkelingen rondom POH-GGZ

Download de volledige brief g19/08/2015

Ruim een week voordat de nieuwe financiering van de huisartsenzorg door de NZa werd gecommuniceerd, verzond de NZa een brief waarin de grootste wijzigingen werden toegelicht. Eén van deze grote wijzigingen is de financiering van de functie POH-GGZ.

Als we de verschillen tussen de invulling per zorgverzekeraar buiten beschouwing laten, is er in 2014 en 2015 budgettair ruimte voor 12 uur per week aan inzet van POH-GGZ per normpraktijk. In regio’s waar CZ en VGZ preferent is, betekent het een totaal van 12 uur budget per normpraktijk per week in 2014 en 2015:

  • 9 uur menselijke inzet POH-GGZ per week per normpraktijk;
  • 3 uur (een bedrag ter grote van) wordt gereserveerd en enkel beschikbaar gesteld voor bekostiging van E-Health, Triage en Consultatie.

In 2016 wordt dit verruimd naar 36 uur per week, al hebben verzekeraars als CZ en VGZ op het moment van schrijven nog geen inkoopbeleid hierover geschreven voor 2016.

De kritische lezer zal meteen opvallen dat 36 uur per week geen fulltime is in de huisartsenzorg (namelijk 38 uur), echter wel de rekennorm die de NZa altijd heeft gehanteerd voor de functie POH-GGZ. Hiernaast zal opvallen dat de stap van 12 naar 36 uur fors is, zeker gezien het grote merendeel van de praktijken de maximale inzet (nog) niet nodig heeft.

Een andere beperkende voorwaarde op dit moment is dat verruiming los dient te staan van een eventueel risico op overschrijding. Uiteraard is deze voorwaarde een harde voor onderhandelaars van de LHV én ook voor onze preferente zorgverzekeraars. Wij houden vooralsnog goede hoop.

Tóch geeft het voornemen inzicht in de mogelijkheden die deze verruiming de GGZ-zorg kan opleveren. In enkele regio’s en met sterke partners hebben wij sinds enige tijd goede ervaringen kunnen opdoen in deze mogelijkheden en zien hierin, mits goed aangepakt, ook de voordelen duidelijk terug.

Waar het ooit begon met Vicino in Noord-Holland, is inmiddels ook in Eindhoven bij PoZoB, in Oosterhout e.o. bij Zorroo en in Noord-Limburg met Provico in pilotvorm gewerkt met een meer integrale aanpak van de organisatie van GGZ-zorg, vanuit en rondom de huisartsenvoorziening. De voorbeelden in deze pilots lijken veel weg te hebben van een DBC-achtige structuur, soms compleet met een werkend KIS-systeem die de samenwerking binnen de keten versterken kan. In een notendop komt het neer op het volgende:

  • GGZ-zorg wordt tot aan een door de regio zelf vastgestelde grens georganiseerd vanuit één centraal punt.
  • Het vertrekpunt, en dus de invalshoek van de centrale organisatie, is waar de zorgvraag binnen de formele zorg start: de huisartsenzorg.
  • Partners, zoals eerstelijnspsychologen en psychiaters, verslavingsdeskundigen, maatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen en soms zelfs (psychosomatisch) fysiotherapeuten worden actief betrokken.
  • Patiënten kunnen doorverwezen of gezamenlijk behandeld/ begeleid worden zonder eigen risico en/ of eigen bijdrage.
  • Regionaal kan de verwijzing worden georganiseerd, zodanig dat er voldoende toegang is, grip gehouden kan worden op de wachttijden en een duidelijke regionale sociale kaart is voor zowel huisarts, psycholoog/psychiater als patiënt.

In overleg met de betrokken zorggroepen, (zorg-)partners, gemeenten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars zal Praktijksteun op basis van uw wensen in iedere regio de mogelijkheden onderzoeken. Daar waar mogelijk en gewenst (in regionaal of lokaal verband) zal de organisatie sterker worden neergezet rondom uw praktijk. Een DBC of KIS is hierbij een technische variant en/of hulpmiddel, zeer zeker geen vereiste.

Mocht u meer interesse hebben, neem dan gerust contact op via info@praktijksteun.nl of 088-2013820.