xs sm md lg

Basisaanbod huisartsenzorg is geen sluitpost

g18/02/2014

Het basisaanbod vormt het grootste deel van de huisartsgeneeskundige zorg en mag dus nooit een sluitpost zijn. Zo luidt één van de belangrijkste reacties van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) op het Nza Consultatiedocument Bekostiging Huisartsenzorg.

In dit Consultatiedocument stelt de Nza dat de groei in de multidisciplinaire zorg (segment 2) of het stimuleren van innovatie en het belonen van resultaten (segment 3) ten koste zou kunnen gaan van het budget van het basisaanbod. Voor de LHV is dit onacceptabel. Zij zijn van mening dat zonder een gegarandeerd en stevig basisaanbod geen aanvullend of bijzonder aanbod mogelijk is.

Op verzoek van de minister van VWS bracht de Nza dit conceptadvies op basis van bekostiging uit. Dit conform de afspraken uit het eerstelijnszorgakkoord dat de minister samen met de huisartsen sloot in de zomer van 2013. De LHV heeft het document zorgvuldig bestudeerd, en zij zijn van mening dat het onvoldoende duidelijk is wat de effecten van deze bekostiging zullen zijn op individuele praktijken. En dan vooral op het effect voor de patiënt. Ook vragen zij zich af wat de gevolgen zullen zijn voor de administratieve lasten en de omzet. Dit omdat wanneer een huisarts in verhouding te veel tijd moet besteden aan systeemveranderingen, minder tijd heeft voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Daarom mag een goede effectenanalyse dus niet ontbreken en is volgens de LHV een rustige overgang naar het nieuwe systeem essentieel.

De LHV is verbaasd dat de Nza deze wijzigingen voorstelt terwijl het onderzoek nog niet is afgerond, of zelfs nog moet worden opgestart. Het gaat daarbij om de invoering van populatiebekostiging, de afschaffing van het consulttarief en de vormgeving van segment 3 (stimuleren van resultaten en belonen van resultaten) waarbij wordt uitgegaan van de beschikbaarheid van goede prestatieindicatoren.

Volgens de huisartsen is dit onwenselijk en daarnaast ook nog eens in strijd met de convenantafspraken. Zo is er bijvoorbeeld een belangrijke afspraak dat pas ná de evaluatie van (de nog uit te voeren) experimenten wordt besloten of de uitfasering van consulttarieven wenselijk is. En dit besluit kan pas in het voorjaar van 2017 worden genomen.

De Nza zal eind februari dit jaar met het definitieve advies komen voor de bekostiging van de huisartsenzorg. Hierna zal de minister naar verwachting in maart haar keuze naar de Tweede Kamer sturen. De LHV zal op haar beurt alle huisartsen op de hoogte houden van alle vorderingen en zal reageren met een kritische blik in het belang van alle Nederlandse huisartsen.

Bron: Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), 30 januari 2014, URL: http://huisartsvandaag.nl/nieuws/8/LHV/26774/LHV:-Basisaanbod-huisartsenzorg-is-geen-sluitpost, geraadpleegd op 7 februari 2014