xs sm md lg

Grote veranderingen in de GGZ vanaf 2014

g19/06/2013

In de Geestelijke Gezondheidszorg zijn grote veranderingen op komst. Hierdoor zal onder meer het aantal banen in de intramurale GGZ krimpen. Maar door de vergrijzing zijn werknemers die nu overbodig dreigen te worden in de toekomst juist weer hard nodig. Abvakabo FNV wil dan ook investeren in werknemers.

Een brief van minister Schippers (Gezondheidszorg) aan de Tweede Kamer bevestigt nog eens dat er voor de GGZ grote veranderingen aankomen vanaf 2014. Zelfmanagement en preventie zijn sleutelwoorden. De rol van de huisarts wordt vergroot. Hetzelfde geldt voor de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ).

Hoge kosten
In vergelijking met andere Europese landen worden in Nederland relatief veel cliënten specialistisch- en intramuraal (binnen het behandelcentrum) behandeld. Daarbij worden hulpvragers volgens de minister te snel door eerstelijnshulpverleners naar de specialistische zorg doorverwezen. Zeker als dat tot opname leidt, betekent dat hoge kosten. Daarnaast zijn er ook inhoudelijke redenen voor deze verschuiving: een cliënt is vaak beter af en heeft een gunstiger prognose bij behandeling in de eigen omgeving.

Toekomst
20 Procent van de cliënten die nu in de gespecialiseerde GGZ verblijven, moeten in de toekomst in de basis GGZ kunnen worden behandeld. Volgens de minister kan een deel van de cliënten met zwaardere problematiek dankzij innovatie ook doorschuiven. Ook cliënten met een stabiel chronische problematiek kunnen naar de basis GGZ.

E-mental health
Van huisartsen wordt verwacht dat ze problemen vroegtijdig herkennen en ingrijpen. Verdere ontwikkeling van e-mental health, consultatie van psychiaters en andere gespecialiseerd hulpverleners en versterking van de huidige module POH GGZ moet het mogelijk maken om het beroep op specialistische zorg te beperken. Tenslotte komt VWS met een verwijsmodel met objectieve criteria. Er komt extra geld om dit alles te realiseren: in 2013 7 miljoen euro, in 2014 25 miljoen euro en vanaf 2015 jaarlijks 35 miljoen euro.

Verschuivingen
Deze maatregelen hebben tot gevolg dat er gote verschuivingen gaan optreden. De gespecialiseerde intramurale GGz gaat zich meer richten op cliënten met een ernstige problematiek. Er zal meer ambulantisering optreden. De trend die in 2012 is ingezet dat het aantal banen in de intramurale GGz krimpt, zal versterkt doorzetten. Functies zullen veranderen.

Werk-naar-werk
Om deze effecten op te vangen is het van groot belang om verlies van werkgelegenheid op te vangen en betrokken werknemers voor zover nodig van werk-naar-werk te begeleiden.
Daarnaast speelt het effect van de bovengemiddelde vergrijzing van het werknemersbestand in de GGZ een rol. Werknemers die nu overbodig dreigen te worden zijn in de toekomst hard nodig. Van werknemers wordt daarnaast steeds meer flexibiliteit gevraagd.

Cao
Om deze redenen zet Abvakabo FNV in op investeren in werknemers. Op instellingsniveau maar ook landelijk. Een van de middelen om werkgevers te weerhouden van gedwongen ontslagen is een goede wachtgeldregeling. Juist die wachtregeling ligt onder vuur bij de lopende onderhandelingen. Ook willen werkgevers af van beschermende maatregelen in de cao rondom arbeidstijden. Abvakabo FNV zal geen afbraak-cao ondertekenen. Behoud van werkgelegenheid en het tegengaan van de steeds verdergaande flexibilisering zijn voor Abvakabo FNV de belangrijke thema’s, naast een verantwoorde loonstijging.

Onderhandelingen
Vrijdag 21 juni worden de onderhandelingen voor een cao in de GGZ voortgezet. Meer informatie kun je lezen in het nieuwsbericht van 21 mei ‘Overleg cao GGZ tussen hoop en vrees’.

Bron: abvakabofnv.nl