xs sm md lg

In de regio: Overzicht regionale samenwerkingen

g27/05/2015

Praktijksteun vindt haar oorsprong in het zuiden van Nederland. Inmiddels zijn er enkele regio’s hierbinnen waar Praktijksteun relatief sterk vertegenwoordigd is. Het gebied van Noord-Limburg en Brabant vormt de kern van het werkveld.

In dit gebied zijn er sterke samenwerkingen met de diverse regionale initiatieven en/of zorggroepen. Dit doen wij omdat wij sterk geloven in het voordeel van een breed werkgebied, aangevuld met de eigenschappen van iedere specifieke regio. Concreet, wij kunnen en zullen uit alle samenwerkingen in de diverse regio’s leren, en dit combineren met de ‘regiogebonden smaak’. Zo werkt Praktijksteun inmiddels nauw samen met zorggroepen zoals Cohesie (Provico), RCH Midden-Brabant (PRO-RCH), Synchroon, Syntein, ZG West-Brabant en natuurlijk Zorroo. Hiernaast wordt er kennis en ervaring gedeeld met onder meer Beroemd, Chronos, Haspel, Gelderse Rivierenland, Het Huisartsenteam , HOZL, Meditta, OCÉ, ZG Breda en ZIO. Per zorggroep leest u hieronder een korte beschrijving van onze samenwerking.

Cohesie (Provico):
In de regio van Cohesie is Praktijksteun begonnen met de eerste POH-GGZ. Inmiddels is, in een nauwe samenwerking tussen Cohesie, Buro van Roosmalen, Vincent van Gogh en Praktijksteun de start van de pilot “Provico” gemaakt in oktober 2014. Provico is de gezamenlijke entiteit van de eerder genoemde initiatiefnemers, waarin naar het voorbeeld van een enkele andere regio wordt gewerkt. Eigenschap is dat Provico de ‘reguliere kaders en financiering’ heeft losgelaten, en een bredere kijk op de GGZ vanuit de huisartsenzorg en haar patiënten heeft kunnen neerzetten. Het is een pilot, wat betekent dat deze vorm voor 3 jaar wordt gehanteerd. In deze pilot zijn er nóg meer mogelijkheden beschikbaar, en wordt er dus meer (GGZ)zorg geleverd binnen en/of vanuit de huisartsenpraktijk geleverd.

RCH Midden-Brabant (PRO-RCH):
In deze regio heeft Praktijksteun haar eerste “Brabantse wortels geschoten”, en is een stevige samenwerking met de RCH ontstaan in 2014, en actief per 2015. De organisatie vanuit waar in deze regio vorm gegeven wordt aan de GGZ-zorg binnen het domein van de huisartsenzorg heet: PRO-RCH. Deze organisatie weet zich gesterkt door een deelname in de vorm van een stafcommissie van alle in de regio relevante partners. Het initiatief als doel de GGZ-Zorg dusdanig neer te zetten dat er geen patiënt meer tussen wal en schip valt. Een mooie ambitie die logischerwijs niet in één keer wordt gerealiseerd. De eerste stap is in het mogelijk en toegankelijk maken van E-Health, Consultatie en Triage voor álle praktijken, onafhankelijk van hoe en met wie je de inzet van de POH-GGZ hebt georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar www.prorch.nl

Synchroon:
Synchroon heeft er als zorggroep voor gekozen zelf aan het roer te willen staan. De start zal hier liggen in het platform van VitalHealth, die het mogelijk maakt om vanuit het HIS in een light-versie van een KIS specifiek voor de GGZ aan de slag te gaan. Vanuit dit vertrekpunt kan uiteindelijk als alles functioneel is ook digitaal worden samengewerkt met een consultatiepartner, E-Health worden ingevlogen en zelfs een triage-tool worden benut. Deze ontwikkelingen zullen zich langzaamaan tonen, waarbij wij de bevindingen ook zullen delen met andere geïnteresseerden.

Syntein:
Net zoals Synchroon, heeft ook Syntein gekozen voor het roet in handen nemen, en de praktijken te gaan ondersteunen in de mogelijkheden van bijvoorbeeld consultatie en E-Health. Omdat Praktijksteun sterk vertegenwoordigd is in deze regio, en bij een aantal praktijken de ‘hulpmiddelen’ al beschikbaar heeft, worden hier zoveel als mogelijk de krachten gebundeld.

Zorggroep West-Brabant (Roosendaal & Bergen op Zoom):
Deze regio kent een sterke groei waar het gaat om het aansluiten van praktijken op een samenwerking met een POH-GGZ. Er is gekozen voor een zorgvuldig traject, waarin ook hier de inhoud en kwaliteit voorop staan. Verwijsafspraken en een goede sociale kaart als basis, maken dat er in de regio nu gekeken wordt naar een goed vervolg. Voorbeelden uit diverse regio’s worden aangehaald, en daar waar mogelijk worden elders gemaakte fouten hier vermeden. Ook in deze regio kunnen praktijken, en de zorggroep, indien gewenst via de bestaande structuren de voordelen benutten die ook in andere regio’s al zichtbaar zijn.

Zorroo:
Als een van de eerste regio’s in Nederland heeft Zorroo ervoor gekozen op een uitgebreidere wijze de GGZ aan te vliegen. Ooit begonnen met een DBC Depressie, wordt nu vanuit een brede DBC Basis-GGZ in een periode van 3 jaar een pilot neergezet. Als ‘hofleverancier’ op het begied van POH-GGZ weet Praktijksteun zich in deze regio gesterkt door de voordelen die een gezamenlijke aanvliegroute betekenen. De POH-GGZ werkt hier significant anders dan in een gemiddelde regio, vooral waar het gaat om samenwerking (MDO) en E-Health wat nu al geruime tijd ‘niet meer weg te denken is’. Voor deze regio geldt dat zij sterker en flexibeler werken doordat de regio 1 HIS-leverancier kent. De voorbeelden die uit de praktijk worden uiteraard benut om ook andere regio’s daar waar mogelijk mee te nemen in voor- en nadelen van een bredere contractering dan de ‘reguliere financiering’, net zoals bij Provico in het gebied van Cohesie.